Právne služby

Naša spoločnosť od svojho vzniku pôsobí s advokátskou kanceláriou Dobiš s.r.o


 


,,Sme presvedčení, že predovšetkým v prevencii spočíva najlepšia ochrana klienta, preto je našou snahou predchádzať vzniku problémov".


JUDr. Dušan Dobiš založil advokátsku kanceláriu Dobiš s.r.o.  v roku 2004 a pôsobí v nej ako riadiaci partner. V zozname Slovenskej advokátskej komory je zapísaný ako advokát od roku 2004 pod číslom 1897. Advokátska kancelária poskytuje tuzemským a zahraničným klientom kompletný právny servis na vysokej odbornej úrovni. Za svoje primárne zásady považujeme odbornosť, flexibilitu a diskrétnosť. Advokátska kancelária využíva svoje bohaté skúsenosti a profesionálne vedomosti v každej právnej oblasti, zameriava sa na individuálne potreby klientov a efektívne vybavenie ich záležitostí.


Advokátska kancelária vykonáva právnu činnosť v sporových
a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu
dokumentov hlavne v právnych odvetviach:


Obchodné právo • Zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek

 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností

 • Vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach

 • Likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek

 • Vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva

 • Vymáhanie pohľadávok v obchodnoprávnych zmluvných vzťahov

 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov


Občianske právo • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie

 • Riešenie majetkových sporov

 • Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní

 • Zastupovanie v dedičskom konaní

 • Ochrana osobnostných práv

 • Vymáhanie pohľadávok v občianskoprávnych zmluvných  vzťahov

 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov


Rodinné právo • Poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní

 • Zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností maloletých

 • Uplatňovanie nárokov na výživné

 • Právna pomoc pri vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov


 Konkurzné právo • Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie

 • Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie

 • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní

 • Poskytovanie právneho poradenstva veriteľom, dlžníkom pred a počas
  konkurzného a reštrukturalizačného konania


Exekučné právo • Podávanie návrhov na výkon rozhodnutí

 • Zastupovanie oprávnených a povinných v konaní o výkon rozhodnutia v exekučnom konaní

 • Pracovné právo

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie

 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie v súdnych sporoch zamestnávateľom
  aj zamestnancom (mzdové nároky, neplatnosť skončenie pracovného pomeru

 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vrátane pracovných úrazov


Správne právo • Správne konanie (zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní)

 • Priestupkové konanie


Trestné právo • Podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu

 • Zastupovanie obvinených a obžalovaných obhajcom v trestnom konaní

 • Uplatňovanie nárokov poškodených

 • Zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených

 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených


Advokátska kancelária Dobiš s.r.o